آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئين‌نامه پذيرش كتاب‌هاي تأليف و ترجمه‌ای دانشگاه تربيت مدرس براي چاپ استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه اهدای کتاب‌های سفارش تألیف دانشگاه تربیت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئين‌نامه انتخاب كتاب برتر اعضای هيأت‌علمی دانشگاه استاد
آئين‌نامه قيمت‌گذاری كتاب‌های منتشر شدة دانشگاه تربيت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه‌نامه اهدای کتاب منتشر شده دانشگاه تربیت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه‌‌نامه تخفيف بهای كتاب‌های منتشر شده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئين‌نامه تشكيل كميسيون مجله‌های علمی كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
اهداف و سياست‌های مجله‌های علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئين‌نامه نحوه انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه تربيت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
دستورالعمل نحوه حمايت از انتشار مجلات علمه ـ تخصصه مشترک بين دانشگاه و انجمن‌های علمی معتبر استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
دستورالعمل قيمت‌گذاری، اهدا و اشتراك مجلات علمی ـ تخصصی منتشر شده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شیوه‌نامه نحوه استفاده و تكثير پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آيين‌نامه چاپ پايان‌نامه (رساله)های دانشجويان دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئين‌نامه حق مالكيت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهش‌های علمی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اهدای پايان‌نامه (رساله)های چاپ شده دانشجويان دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تدوین الکترونیکی پایان نامه / رساله دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
تعرفه خدمات نشر دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
شيوه نامه استفاده از سهميه اعتبار تكثير دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آیین نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی کشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
آئین‌نامه شورای انتشارات دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
ضوابط قالب نشریات و مقالات استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان