معرفی


 

اگر مديريت را برخوردار بودن از توان، دانش، بينش و روش بدانيم می توان مدیریت تشكیلات و بهبود روشها را تشخیص ناكار آمدیاگر مديريت را برخوردار بودن از توان، دانش، بينش و روش بدانيم می توان مدیریت تشكیلات و بهبود روشها را تشخیص ناكار آمدی شرایط حال و بازنگری در شرایط آینده تعریف كرد. از آنجایی كه سازمان ها، بخصوص دانشگاه ها به عنوان سیستم های باز، به طور دایم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای دانشگاهها بسیار مهم و حیاتی می باشد و آن را تحت تأثیر مسایل پیرامون قرار می دهد. از سوی دیگر، محیط فرا روی دانشگاه، محیطی متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب ناپذیر است.
ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که می بایست آن را دایمی تلقی نمود و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داد و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. این مهم در مدیریت تشكیلات و بهبود روشهای دانشگاه با مطالعه، بررسی و طراحی روش های صحیح انجام كار، مهندسی مجدد یا عارضه یابی سازمان، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، دریافت پیشنهادهای سازنده و مفید و بكار بستن آن، ارئه آموزشهای جامع و مدون و به روز به كاركنان همزمان با توجه به كرامت و جایگاه محوری سرمایه های انسانی در توسعه اسلامی و استقرار اتوماسیون اداری معنا پیدا می كند.
در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده  آقای ایرج خاکپور می باشد.