شرح وظایف


 
 • بررسي و پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاح پست هاي سازماني و ارائه جهت تصويب هيأت رئيسه دانشگاه .
 • تدوين، تجزيه و تحليل روشهاي انجام كار، مراحل انجام كار و ... جهت بهينه سازي سيستم اداري و پرسنلي دانشگاه و ارائه به مراجع مربوط.
 • تجزيه و تحليل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشكيلات تفصيلي سازمان مركزي و واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تداخل وظايف. تدوين و اصلاح آيين نامه هاي اداري و پرسنلي جهت بهبود امور با همكاري مديريت هاي ذيربط.
 • برنامه ريزي نيروي انساني با همكاري مديريت امور اداري.
 • نظارت بر انجام امور تشكيلاتي و پيشنهاد در مورد حذف يا ايجاد پستهاي سازماني و ارائه آن به هيأت اجرايي، كميسيون دائمي هيأت امناء و هيأت امناء.
 • بررسي و نظارت در تهيه و تنظيم فرم ها و مهرها به منظور ايجاد هماهنگي و استاندارد كردن آنها.
 • تهيه شرح وظايف واحدهاي و پستهاي سازماني.
 • نظارت بر برنامه ريزي آموزشي و ارائه دوره هاي لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان.
 • نظارت و اعلام نظر در مورد دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و انطباق آن با طرح هاي طبقه بندي مشاغل كاركنان .
 • نظارت و اعلام نظر در مورد دوره هاي آموزشي بلند مدت كاركنان .
 • نظارت بر تهيه و تنظيم نشريات مرتبط با آموزش كاركنان .
 • تهيه گزارش عملكرد ساليانه دانشگاه.
 • جمع آوري اطلاعات مورد نياز جاري دانشگاه .
 • نظارت بر طراحي و تهيه بانك اطلاعات مديريت تشكيلات و بهبود روشها .
 • نظارت بر انجام امور مكانيزه شدن سيستم معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
 • تهيه گزارش هاي مقطعي از وضعيت دانشگاه جهت ارائه به مقامات ذيربط.
 • شركت در جلسات شورا مديران، كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميسيون بهره وري و تحول اداري، هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي ، شوراي بررسي و پذيرش پيشنهادها، شوراي سياستگذاري طرح تكريم ارباب رجوع و ساير جلسات مرتبط.
 • انجام امور مربوط به مسير ارتقاء شغلي كاركنان .
 • انجام امور مربوط به سيستم تكريم ارباب رجوع .
 • سرپرستي دبيرخانه كميسيون بهره وري و تحول اداري و شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها .
 • انجام امور مربوط به سيستم پذيرش و بررسي پيشنهادها.
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت سرپرستي.