آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه سازماندهی و تشکیلات
دستورالعمل ارسال پیشنویس
دستورالعمل کارتابل نامه
دستورالعمل کارتابل پیشنویس
دستورالعمل اضافه کردن سازمانهای مرتبط
دستورالعمل ثبت نامه دریافتی (دبیرخانه ها)
دستورالعمل ثبت نامه ارسالی (دبیرخانه ها)
دستور العمل تنظيمات اتوماسيون اداري ديدگاه
طرح جامع آموزش کارکنان1
طرح جامع آموزش کارکنان2