گروه تشکیلات و روش‌ها


 
 • تجزيه و تحليل مداوم بر تشكيلات سازمان مركزي دانشگاه و واحدهاي مختلف تابعه آن
 • حذف و يا ايجاد پستهاي سازماني و يا تغيير عناوين پستهاي سازماني
 • تهيه نمودار تشكيلاتي دانشگاه و دانشكده ها و پيشنهاد آن به مقامات بالاتر
 • تدوين شرح وظايف واحدهاي سازماني
 • كدگذاري مكاتبات دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط و دبيرخانه مركزي
 • تجزيه و تحليل روشهاي انجام كار، مراحل انجام كار، حذف كارهاي تكراري و ادغام پاره اي از مراحل به منظور افزايش كارآيي و صرفه جويي در بودجه و نيروي انساني
 • تدوين آيين نامه هاي موردنياز با همكاري واحدهاي دانشگاه
 • بررسي فرمهاي مورد استفاده دانشگاه به منظور استاندارد نمودن آنها با توجه به نيازها
 • تاييد مهر هاي مورد استفاد در واحد هاي سازماني بر اساس تشكيلات مصوب
 • انجام امور مربوط به همترازي كاركنان در مقطع فوق ليسانس
 • انجام امورمربوط به جلسات كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان وپيگيري مصوبات مربوط
 • انجام امورمربوط به جلسات هيات اجرايي تشكيلات و نيروي انساني غير هيات علمي وپيگيري مصوبات مربوط
 • انجام امورمربوط به جلسات شوراي اداري و ما لي وپيگيري مصوبات مربوط