گروه اطلاعات و آمار


 

یقیناً مدیران در دنیای کنونی در جمع آوری و ذخیره اطلاعات به عدم تمرکز روی آورده اند به گونه ای که در چند سال اخیر، یافتن مدیرانی که به طور منظم از سیستم اطلاعات منسجم برای نظارت بر فعالیت های سازمانی و همچنین جمع آوری اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و برنامه ریزی، استفاده نکنند غیر عادی به نظر می آید. حاصل آنچه مطرح شد استفاده هر چه بیشتر از رایانه ها و سیستم های اطلاعات رایانه ای در سازمان هاست که این مهم در اداره آمار و اطلاعات دانشگاه در حال انجام و برنامه ریزی برای روزآمدی می باشد.
گروه اطلاعات و آمار،وظیفه پاسخگویی به نیازهای آماری و اطلاعاتی واحدهای داخل و خارج از دانشگاه، ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات و آمار از تمامی واحدها و انتشار رسمی گزارشات آماری را(بصورت چاپی و الکترونیکی) بر عهده دارد.


bulletشرح وظايف گروه اطلاعات و آمار

  • تهيه و تدوين گزارش عملكرد سالانه دانشگاه
  • بازنگري و اصلاح سالانه فرم هاي جمع آوري اطلاعات از حوزه هاي مختلف دانشگاه
  • طراحي و تنظيم متون گزارشات آماري طبق اصول و فنون مربوط براي ارائه به مراجع ذيربط
  • پيگيري و هماهنگي هاي لازم جهت طراحي و تهيه بانك اطلاعات مديريت دانشگاه
  • پيگيري مكانيزه نمودن كليه فعاليت هاي مديريت تشكيلات و روشها
  • پاسخگويي به كليه درخواست هاي اطلاعاتي واحدهاي داخل و يا خارج از دانشگاه
  • كنترل لازم درخصوص كليه قراردادهاي حق التدريس، حق الجلسه دانشكده ها در طول سال
  • پيگيري امور مربوط به طرحهاي بهره وري و تحول اداري
  • انجام امور مربوط به تشكيل جلسات كميسيون بهره وري و تحول اداري و پيگيري مصوبات مربوط
  • جمع آوري و تدوين اطلاعات مربوط به فرايند انتخاب كارمند نمونه