ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس،مركز فناوری اطلاعات

تلفن


82883247

دورنگار


88220220

ایمیل


TmuIT@modares.ac.ir

وب سایت