افراد


 

  • مهدی کلیوند
  • رییس اداره طراحی و پشتیبانی شبکه
  • 4195

  • محمد رضا ابهری
  • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
  • 82884109
  • محمدنصیر عظیمی
  • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
  • 82883250